Districtsvergadering

Tijdstip: 

maandag 2 mei 2011 - 20.00 uur

AGENDA

Jaarlijkse Algemene Districtsvergadering

 1. Opening.
 2. Mededelingen/ingekomen stukken.
 3. Verslag vergadering BADV 8 november 2010.
 4. Financieel overzicht district
  1. financieel overzicht 2010
  2. verslag kascontrolecommissie boekjaar 2010
  3. begroting 2011
 5. Bestuursverkiezing.

                      Voorzitter G. den Tuinder heeft tussentijds zijn functie beschikbaar moeten stellen,

hierdoor is voor de bestuursfunctie van voorzitter, welke tijdelijk wordt waargenomen door secretaris M.P.M. van Heesch, een vacature onstaan welke z.s.m. dient te worden ingevuld. Volgens artikel 3 van het districtsreglement COVS 2009 is de heer J. Th. van Rooijen portefeuillehouder werving en behoud aftredend, de heer Van Rooijen stelt zich herkiesbaar.

Eventuele kandidaten en/of tegenkandidaten dienen schriftelijk voor 22 april 2011 bij het districtssecretariaat te zijn aangemeld vergezeld van een door de kandidaat ondertekende verklaring dat hij/zij een eventu­ele benoeming aanvaardt.

 1. COVS aangelegenheden.
 •  JAV 28-5-11
 • evenementen
  • 18 mei zeven tegen zeventoernooi te houden bij de RSV;
  • 21 mei DK zaalvoetbaltoernooi in De Hofstede te Maasland, organisatie VSV
 1.  Vaststelling plaats en datum Buitengewone Algemene Districtsvergadering.

Het districtsbestuur stelt voor de BADV te houden op maandag 7 november 2011 bij de sv Gouda te Gouda.

 1. Rondvraag.
 2. Sluiting.

Onderwerp: 

Groepen: 

Bestand: