Rustige jaarvergadering snel verlopen

De 88e jaarlijkse algemene ledenvergadering verliep heel rustig. En snel: binnen 35 minuten was de vergadering voorbij.

De agenda kende ook dit jaar niet veel discussiepunten. Zoals altijd werd een moment stilte in acht genomen bij de overleden leden, in dit geval Joop de Klerk. Ook werd stilgestaan bij de ziekte van voorzitter Peter Platteschor en oud-penningmeester Bart Hartong.

Vice-voorzitter Ed van Leeuwen jr. opende als volgt:

"Geachte erevoorzitter, leden en donateurs van de RSV en genodigde gasten,

Ik heet u van harte welkom op de 88e jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Rotterdamse Scheidsrechters Vereniging.

Nog 2 jaar en dan vieren wij ons 90-jarig jubileum. Een granieten jubileum wordt dat ook wel genoemd. Een officiële verjaardag en vanzelfsprekend gaan we die dan ook in 2014 vieren. De viering zal sober en gepast zijn, omdat het bestuur van mening is dat het goed is bij een dergelijke belangrijke mijlpaal stil te staan, maar dat het een veel minder groots festijn kan zijn dan bij onze vorige jubilea. De financiële situatie van onze vereniging en het feit dat we in een financieel mindere tijd zitten waardoor sponsors nauwelijks te vinden zijn, laten niet toe dat we grote uitgaven doen. Maar we zullen een feestje vieren en daarvoor hebben we leden nodig die zich in willen zetten om een jubileumcommissie te vormen en activiteiten voor 2014 te gaan ontplooien.

Helaas zal ons gewaardeerde lid en trouwe trainingbezoeker Joop de Klerk dat niet meer meemaken. Joop verloor in het afgelopen jaar de strijd en overleed in september aan de gevolgen van zijn ziekte. Ik verzoek u staande een moment van stilte in acht te nemen om Joop en met hem alle andere collega’s die ons vorig jaar ontvallen zijn te gedenken.

Ook zijn onze gedachten nog steeds bij onze voorzitter Peter Platteschor en oud-penningmeester Bart Hartong. Rond de jaarwisseling kregen we het schokkende bericht van de ziekte van Peter. Inmiddels heeft hij twee van de drie behandelingen gehad en ziet alles er een stuk positiever uit. Barts ziekte ziet er minstens zo ernstig uit. Wij wensen beide collega’s dan ook veel sterkte.

Vorig jaar konden wij u verheugd tonen dat de stukken met adverteerders waren getooid, wat natuurlijk ook tot extra inkomsten zou moeten leiden. Maar inmiddels is een van de adverteerders al afgevallen. De financiële crisis blijft nog steeds zijn slachtoffers eisen. Wij zijn blij dat het bedrijf Adviezen 4U ons wel nog steeds bijstaat.

Zoals u hebt kunnen lezen hebben we eindelijk de zaken met onze vorige verhuurder (waarvan ik de naam nog moeilijker kan uitspreken dan menigeen) af kunnen ronden. De RSV heeft daar zijn poot stijf gehouden, is weliswaar niet in het gelijk gesteld, maar heeft uiteindelijk meer bereikt dan de tegenpartij. En zijn we niet allemaal veel blijer met onze huidige verhuurder, Excelsior, voor scheidsrechters de grootste betaaldvoetbalclub uit Rotterdam?

Ook al leken de voortekenen gunstig, toch hebben wij ook in 2011 weer een teruggang in leden gekend. Ook dit kunnen we voor een deel toeschrijven aan het feit dat iedereen zuinig omgaat met zijn uitgaven. Je zou kunnen zeggen dat de teruggang dus nog mee is gevallen. Maar toch willen we weer groeien naar een grote en trotse vereniging, een die de tweede stad van het land waardig is. Vandaar dat het bestuur aan de ledenwerving nog meer aandacht wil schenken en u zult daarvoor tijdens deze vergadering nog een voorstel langs zien komen.

Was het dan allemaal kommer en kwel? Nee, dat was zeker ook niet het geval. De opkomst bij de trainingen is groter dan ook. De clubavondactiviteiten worden ook steeds meer omarmd, bijvoorbeeld door goede lezingen, maar ook door een andere opzet van de spelregels. De aanwas van jeugdige leden, die ook veel gebruik maken van de training is een positieve ontwikkeling. Het is alleen jammer dat de jongere leden vaak snel na de training weg zijn, waardoor ze gezelligheid en het uitwisselen van ervaringen met collega’s missen.

Daarnaast blijft de RSV altijd bereid om zaken te organiseren voor de leden en de scheidsrechters. Wij zijn gastheer van het districtsvoetbaltoernooi voor de COVS en wij ontvangen de KNVB voor de themabijeenkomsten. Al deze activiteiten zorgen ook voor inkomsten voor de vereniging en het mes snijdt dus aan twee kanten. Door al deze activiteiten en door het werk van onze penningmeester, is de vereniging financieel gezond en kan het met een gerust hart de toekomst in. Ook dit jaar stelt het bestuur daarom voor om de contributie niet te verhogen.

Persoonlijk ben ik erg blij met de manier waarop wij als bestuur gefungeerd hebben. Met het tijdelijk wegvallen van Peter was er een aantal taken dat verdeeld moest worden, omdat de vereniging natuurlijk wel doorgaat. Ik prijs mij gelukkig met de samenwerking die we hebben en met het feit dat mijn collega’s zich extra hebben ingespannen om alle zaken zonder al te veel problemen normaal doorgang te laten vinden. Henk, Koos, Anne, dank daarvoor!

Het jaar 2011 was dus een jaar met wisselende gevoelens. Het jaar 2012 is voor een deel al voorbij, maar zal nog hoogtepunten krijgen op sportgebied in de zomer. Ik noem de EK2012, de Olympische Spelen in Londen en zoals gebruikelijk het tennistoernooi van Wimbledon en de Ronde van Frankrijk. En hopelijk kunnen we ook dit jaar weer veel leden feliciteren, omdat zij een dusdanig gepresteerd hebben dat ze een trapje hoger mogen acteren als scheidsrechter of rapporteur op het veld, in de zaal of op het strand.

Dames en heren, ik wens u een goede vergadering en verklaar de jaarlijkse algemene ledenvergadering voor geopend."

Op de notulen en de verslagen werd geen enkele opmerking gemaakt. De contributie -die wederom niet werd verhoogd- werd ook rap vastgesteld.

De meeste tijd werd (terecht) besteed aan de jubilarissen. Gerard Bink kreeg de versierselen voor 40-jarig lidmaatschap, Hans Knüppe en Henk Lavrijssen de speld voor 25 jaar. Maar niet alleen vanuit de COVS werd onderscheiden. Het bestuur stelde de vergadering voor om Henk Lavrijssen en Niels Grip te benoemen tot lid van verdienste, wat met applaus werd bekrachtigd.

Na de vaststelling van de commissies loofden zowel Martin van Heesch (COVS West 2) als Robert Domhof (erevoorzitter) het bestuur met de samenwerking en uitvoering, waarna de tijdelijk voorzitter de vergadering afsloot met de constatering dat het een rustige vergadering was en dat dat een blijk is van een stabiele vereniging.

Kijk hier voor meer foto's >>

Onderwerp: 

Groepen: